Публикации в | Регионални

Регионите в България

Публикувано на 02 декември 2013 от webzone

Карта на БългарияСеверният централен регион е втори по големина след Югозападния. Той е единственият в страната, чиято територия граничи с всички останали региони без Североизточния приморски. Това е предимство за неговото икономическо и социално развитие. В региона са включени 4 административни области с центрове – Плевен, В. Търново, Ловеч и Габрово.

Северозападният регион е най-близката територия на България до Централна и Западна Европа. През него преминава най-краткият път от р. Дунав до Беломорието. Съвременното му геополитическо положение е потенциален ресурс за икономическото и културното му развитие. Северозападният регион се индустриализира значително по-късно, което се отразява върху темповете на стопанското му развитие и е причина за диспропорциите между трите сектора на стопанството му. По територия, брой на населението, икономически потенциал и произведен БВП регионът е на последно място в страната. Той има сериозни демографски и социални проблеми. В неговия обхват са включени 3 административни области – Видинска, Врачанска и Монтана.

Североизточният придунавски регион заема част от Североизточна България. Предимствата за неговото развитие са: транспортно-географското положение, включително широкият излаз на р. Дунав, благоприятните почвено-климатични условия за развитие на интензивно аграрно стопанство. Характерна особеност на региона е по-добре развитата в стопанско отношение крайбрежна част и по-изостаналата вътрешна част. В териториалния му обхват са включени 4 области с центрове Русе, Силистра, Разград и Търговище.

Североизточният приморски регион е с широк излаз към Черно море. Той обединява областите с центрове Варна, Добрич и Шумен. Крайбрежието и гр. Варна са притегателни зони за населението от вътрешността на региона. Инфраструктурата и селищната мрежа са по-добре развити в сравнение със северната му част. Единствено в тази част от черноморския шелф на страната се добиват полезни изкопаеми.

Югоизточният регион обединява три административни области с центрове Бургас, Сливен и Ямбол. Той е единственият в Южна България, който на север има контактни зони с три региона.

Територията на региона заема част от Южна Централна България. С усвояването на лигнита в Маришкия басейн, с добива на полезни изкопаеми в Източните Родопи и развитието на обработващи и обслужващи отрасли в градовете и в по-големите села регионът получи по-голяма икономическа самостоятелност. В неговия обхват се включват областите с центрове Стара Загора, Хасково и Кърджали. Важна особеност е, че регионът е единственият в Южна България, който има гранични пунктове с Гърция и Турция.

Западният Тракийско-Родопски регион заема част от Южна Централна България. Територията му се отличава със следните особености: значителен природен и стопански потенциал; ясно изразена север-юг зонална специализация в аграрното стопанство; съсредоточаване на населението и производствените мощности в ивица около р. Марица и силно влияние на гр. Пловдив върху съседните територии. В региона са включени 3 административни области с центрове – Пловдив, Пазарджик и Смолян.

Югозападният регион изпълнява централни административноуправленски и разпределителни функции в страната. Независимо че той заема периферните югозападни части на България, неговото местоположение на Балканския полуостров е изключително важно, стратегическо, което благоприятства трансграничното сътрудничество. Няма друг регион в страната, който да граничи с 3 съседни държави. Особеното място и функции на региона се определят от разположението на столичния град в него. По територия, брой население, степен на урбанизираност и индустриализация Югозападният регион заема първо място в страната. В неговия обхват са включени 5 административни области – гр. София, Софийска, Пернишка, Кюстендилска и Благоевградска.

Автор: Знам БГ

Коментари

Advertise Here
Advertise Here
машинно полагане на замазка, виброполагане, метали и строителни материали, хотели видин, цени хотели видин, настаняване във видин, новини видин, външна и печатна реклама, фирмени календари, seo оптимизация на интернет сайт, уеб директория, българска история